O nama

 

DEPO PORTAL


DEPO Portal je jedan od vodećih online medija u BiH. Iako osnovan tek 2009, brzo se etablirao kao medij od utjecaja i povjerenja velikog broja čitalaca i gledalaca iz BiH ali čitavog regiona.  Preko 300 000 jedinstvenih posjetilaca mjesečno prati DEPO Portal sa prosječnim zadržavanjem do 14 minuta, što mu daje jednu od liderskih pozicija na medijskoj sceni u BiH. Depo Portal je partner You Tube i na našoj video platformi DEPO Zona mjesečno se pregleda oko 10 miliona videa i u ovome segmentu svog medijskog djelovanja DEPO Portal je lider na tržištu BiH.  BLIN Magazin (Banja Luka) je partnerski portal DEPO Portala i zajedno čine jedinstvenu medijsku mrežu BiH.

Depo Zona je digitalna promotivna-distribucijska platforma u okviru DEPO Portala sa ciljem distribucije filmskih i tv sadržaja iz BiH i Balkana u čitavom svijetu (worldwide). Depo Zona je partner nekoliko drugih digitalnih plaformi poput You Tubea i Distrify.

DEPO Portal je dio  poslovne grupacije DEPO doo koja se bavi produkcijom i distribucijom filmskim, tv i video sadržaja. DEPO doo je jedan od najvećih filmskih producenata u BiH, a partner je i u Cinema TV, prvom bh. filmskom TV kanalu.  

 

UREĐIVAČKA POLITIKA

 

DEPO Portal je nezavisani medij osnovan od strane novinara i koji uređuju novinari. 

Naš uređivački standardi zasnovani su na standardima novinske profesije nastalim u klasičnim medijima (novine, radio, TV) i uz poštovnje svih normi i kodeksa vezanih za ovu profesiju.

DEPO Portal prenosi informacija o svim događajima, ljudima i pojavama u BiH, regiji i svijetu.

Zastupamo pricip prava na slobodno izražavanje i pravo novinara na objavu svih vrsta informacija, bez bilo kakvih oblika cenzure.

Ne podržavamo jezik mržnje i netolerancije i zalažemo se za principe etičke, vjerske, spolne, socijalne ravnopravnosti i pravde za sve.

Prihvatamo našu odgovornost za djelovanje u javnom prostoru i poštujemo sve norme i standarde koji iz toga proizlilaze.

Poštujemo prava intelektualnog vlasništva na svojim stranicama i borimo se protiv paraterije i kršenja autorskih i kolektivnih prava u bilo kojem obliku.

Poštujemo prava privatnosti i sve zakonske propise, norme i standarde  u ovoj oblasti ljudskih prava.

DEPO Portal je medij koji postoji zbog svojih čitalaca i gledalaca i samo njima odgovaramo za svoj rad.

 

 

DEPO PORTAL

DEPO Portal is one of the leading online media in BiH. Although established only in 2009, it has quickly established itself as a medium of influence and trust from a large number of readers and viewers from BiH but throughout the region. Over 600,000 unique visitors a month follow the DEPO Portal with an average retention of up to 8 minutes, which gives it one of the leading positions on the media scene in BiH. Depo Portal is a partner of You Tube and our video platform DEPO Zona annually reviews about 10 million videos and in this segment of its media activity DEPO Portal is the leader in the BiH market. BLIN Magazine (Banja Luka) is a partner portal of DEPO Portal and together they form a unique media network of BiH.


Depo Zona is a digital promotional and distribution platform within the DEPO Portal with the aim of distributing film and TV content from BiH and the Balkans worldwide (worldwide). Depo Zona is a partner of several other digital platforms like You Tube and Distrify.


DEPO Portal is part of the business group DEPO doo, which deals with the production and distribution of film, TV and video content. DEPO doo is one of the largest film producers in BiH, and is also a partner in Cinema TV, the first bh. movie TV channel.


 
EDITORIAL POLICY

 
DEPO Portal is an independent media set founded by journalists and edited by journalists.

Our editorial standards are based on the standards of the journalistic profession created in the classical media (newspapers, radio, TV) and with respect for all norms and  principles related to this profession.

The DEPO Portal provides information on all events, people and events in BiH, the region and the world.

We represent the principle of the right to freedom of expression and the right of journalists to publish all kinds of information, without any form of censorship.

We do not endorse the language of hatred and intolerance and are committed to the principles of ethical, religious, gender, social equality and justice for all.

We accept our responsibility to act in the public domain and respect all the norms and standards that result from it.

We respect the intellectual property rights on our site and fight against copyright and collective infringement in any form whatsoever.

We respect the rights of privacy and all legal regulations, norms and standards in this field of human rights.

The DEPO Portal is a medium that exists because of its readers and viewers, and we are solely responsible for their work.


 
DEPO Portal - a medium for a new rhythm of life.
e-mail: [email protected], [email protected]